Quản lý Văn bản - IBOM.DOC

Quản lý Văn bản - IBOM.DOC

Văn bản đến

 • Tự động ghi sổ văn bản đến công ty, sổ văn bản đến phòng ban, sổ văn bản phát hành công ty, sổ văn bản phát hành phòng ban
 • Cung cấp sổ tổng hợp để sử dụng cho văn thư và cán bộ lãnh đạo kiểm soát văn bản đến công ty/đến phòng ban
 • Lưu văn bản đến/phát hành vào các hồ sơ được quyền lưu trữ

Văn bản phát hành

 • Phát hành văn bản.
 • Theo dõi yêu cầu liên quan đến văn bản phát hành.
 • Theo dõi sổ văn bản phát hành.

Tìm kiếm văn bản

 • Tìm kiếm văn bản theo phạm vi tìm kiếm.
 • Tìm kiếm văn bản theo từ khóa.
 • Tìm kiếm văn bản theo số, ký hiệu.
 • Tìm kiếm văn bản theo loại văn bản.
 • Tìm kiếm văn bản theo cơ quan ban hành.
 • Tìm kiếm văn bản theo thời gian.
 • Tìm kiếm văn bản theo mức độ quan trọng của văn bản.
 • Tìm kiếm theo số lưu sổ.
 • Tìm kiếm theo lĩnh vực.
 • Tìm kiếm theo hình thức nhận/ban hành

Quản lý văn bản trên mobile

 • Hỗ trợ cá nhân tiếp nhận văn bản chỉ đạo.
 • Hỗ trợ cá nhân tiếp nhận văn bản thông báo.