Quản lý Nhân sự - IBOM.HR

Quản lý Nhân sự - IBOM.HR

Quản lý hồ sơ nhân sự

 • Thông tin nhân sự
 • Bằng cấp, chứng chỉ
 • Thân nhân
 • Hồ sơ gốc
 • Hồ sơ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm khác
 • Hồ sơ thuế TNCN
 • Quá trình đào tạo
 • Quá trình công tác
 • Tài khoản ngân hàng
 • Chế độ thu nhập
 • Chế độ nghỉ
 • Khen thưởng
 • Kỷ luật
 • Hợp đồng lao động
 • Thông tin sức khỏe
 • Tổng hợp công
 • Tổng hợp thu nhập
 • Tài sản quản lý

Tổ chức lao động

 • Yêu cầu nhân sự
 • Phân tích yêu cầu nhân sự
 • Điều động cán bộ
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ
 • Khen thưởng, kỷ luật cán bộ
 • Quản lý hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng và thủ tục thanh lý hợp đồng lao động
 • Điều chỉnh lương
 • Khám sức khỏe định kỳ

Chấm công

 • Tích hợp với máy chấm công tự động
 • Chấm công theo phòng ban công tác
 • Chấm công theo công trình
 • Chấm các thuộc tính gắn liền với công: chấm suất ăn ca, chấm số lượng sản phẩm làm ra,...

Tính lương

 • Các yếu tố hình thành thu nhập được định nghĩa theo chế độ lương của khách hàng
 • Công được tổng hợp từ nhiều nguồn: từ phòng ban, từ công trường, từ nhật trình thiết bị
 • Công thức tính lương được thiết lập linh động
 • Có thể lập nhiều bảng lương trên hệ thống
 • Có thể lập nhiều bảng lương trong 1 tháng
 • Có thể khai báo sử dụng tháng chấm công và tháng tính lương không đồng nhất với tháng của lịch

Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm khác

 • Hỗ trợ khai báo tăng, giảm, điều chỉnh BHXH và tự động tính số tiền trích nộp
 • Khai báo và tự động tính chế độ hưởng BHXH theo công thức
 • Quy định về lương tối thiểu, tỷ lệ nộp, các loại hình bảo hiểm tham gia hoàn toàn thiết lập tự động
 • Cập nhật các biểu mẫu BHXH theo quy định

Đào tạo

 • Nhu cầu đào tạo
 • Kế hoạch đào tạo
 • Tổ chức khóa đào tạo
 • Đánh giá khóa đào tạo

Tuyển dụng

 • Yêu cầu tuyển dụng theo quy trình: đề xuất tuyển dụng, yêu cầu với ứng viên, tiêu chuẩn tuyển dụng
 • Lập thông tin tuyển dụng và cung cấp địa chỉ nộp hồ sơ trực tuyến
 • Nhận hồ sơ trực tiếp và gián tiếp
 • Đánh giá ứng viên qua hồ sơ theo các tiêu chí tuyển dụng đã thiết lập
 • Đánh giá ứng viên qua phỏng vấn và chấm điểm
 • Chuyển hồ sơ ứng viên thành hồ sơ nhân viên