Quản lý Đầu tư - IBOM.IM

Quản lý Đầu tư - IBOM.IM

Thông tin dự án

 • Các chỉ tiêu tổng hợp của dự án được tự động cập nhật theo số liệu chi tiết đã được nhập vào phần mềm
 • Cung cấp thông tin đầy đủ về dự án như vị trí dự án, tổng diện tích,...
 • Cung cấp công cụ khai báo danh sách công trình/tài sản của dự án
 • Có chức năng phân quyền dự án

Quản lý hồ sơ pháp lý dự án

 • Lập danh mục hồ sơ pháp lý của dự án/công trình/nhà thầu
 • Cập nhật văn bản pháp lý
 • Tra cứu văn bản pháp lý dự án

Quản lý kế hoạch dự án

 • Quản lý các bản tiến độ cập nhật của dự án
 • Cảnh báo công việc bị chậm tiến độ so với kế hoạch
 • Hỗ trợ import tiến độ từ MSProject
 • Tiến độ của dự án sẽ tự động được hiển thị trên bảng Dashboard về tiến độ và chi phí của các dự án
 • Cảnh báo nếu tiến độ thực tế được cập nhật đang thấp hơn so với tiến độ theo kế hoạch
 • Kế hoạch dự án được quản lý theo phiên bản
 • Có thể import tiến độ và kế hoạch điều chỉnh lên phần mềm

Quản lý tổng mức đầu tư dự án

 • Cho phép cập nhật và theo dõi các phiên bản điều chỉnh tổng mức đầu tư
 • Cập nhật chi tiết theo từng gói thầu và tổng hợp thành bảng tổng hợp tổng mức đầu tư
 • Cho phép import tổng mức đầu tư từ file excel
 • Có thể áp dụng quy trình phê duyệt tổng mức đầu tư trên phần mềm

Quản lý kế hoạch đấu thầu và phê duyệt lựa chọn nhà thầu

 • Kế hoạch đấu thầu
 • Danh mục gói thầu
 • Quản lý gói thầu và quá trình lựa chọn nhà thầu
 • Lên kế hoạch sản lượng và kế hoạch thanh toán cho gói thầu

Quản lý hợp đồng dự án đầu tư

 • Cho phép quản lý chi phí dự án từ Tổng mức đầu tư đến giá trị đưa vào hợp đồng và giá trị thực hiện, thanh quyết toán
 • Quản lý nhiều nội dung liên quan đến công tác quản lý hợp đồng

 

Quản lý hồ sơ tạm ứng, thanh toán, quyết toán

 • Kiểm tra hồ sơ (bản cứng) của nhà thầu
 • Cập nhật, theo dõi tình trạng cung cấp hồ sơ thanh toán
 • Ghi nhận giá trị các giai đoạn trình, kiểm tra, thẩm định
 • Cập nhật bảng chi tiết giá trị khối lượng nghiệm thu
 • Tự động tổng hợp tiền phạt do vi phạm quy định theo hợp đồng
 • Tự động tổng hợp vật tư A cấp và đối chiếu với khối lượng vật tư được nghiệm thu
 • Cho phép phân bổ chi phí cho các tài sản theo từng giai đoạn thanh toán

Quản lý thi công

 • Yêu cầu vật tư
 • Lập và theo dõi biên bản phạt nhà thầu
 • Lập và theo dõi các chỉ thị công trường
 • Báo cáo sản lượng hiện trường

Báo cáo tổng hợp chi phí dự án và hỗ trợ quyết toán vốn dự án

Hệ thống cung cấp báo cáo hỗ trợ kiểm soát chi phí dự án và công tác quyết toán vốn của dự án