Quản lý Kho - IBOM.S

Quản lý Kho - IBOM.S

so do quan ly vat tu tren ibom 2

Biểu đồ thống kê giao dịch kho

 • Thống kê số lượng hàng hóa tồn kho.
 • Thống kê số lượng hàng hóa tồn kho dưới hạn mức.
 • Thống kê số lượng kho đang hoạt động.
 • Thống kê danh sách yêu cầu điều phối kho chờ xử lý.
 • Thống kê giao dịch nhập xuất chờ xử lý

Danh mục vật tư/hàng hóa

 • Danh sách vật tư/hàng hóa.
 • Thông số kỹ thuật, các thuộc tính của hàng hóa.
 • Phân nhóm hàng hóa.

Điều phối kho

 • Tiếp nhận lệnh điều phối từ Cung ứng.
 • Thực hiện lệnh điều phối thông qua giao dịch kho

Giao dịch nhập kho

 • Nhập theo biên bản giao hàng.
 • Nhập điều chuyển.
 • Nhập vật tư trả lại từ thi công.
 • Nhập điều chỉnh.
 • Nhập khác.

Giao dịch xuất kho

 • Xuất thi công.
 • Xuất điều chuyển.
 • Xuất sử dụng.
 • Xuất khác

Kiểm kê kho

 • Kiểm kê theo nhóm hàng hóa hoặc đích danh hàng hóa.
 • Tự động cập nhật tồn kho và các giao dịch điều chỉnh tồn kho.

Báo cáo tổng hợp kho

 • Báo cáo tổng hợp giao dịch nhập kho.
 • Báo cáo tổng hợp giao dịch xuất kho.
 • Báo cáo tổng hợp nhập - xuất- tồn kho.
 • Báo cáo tồn kho.
 • Thẻ kho.
 • Báo cáo nhập xuất thầu phụ.
 • Báo cáo nhập xuất sử dụng.
 • Báo cáo cho vay - nhập trả.
 • Báo cáo đi mượn - xuất trả.
 • Báo cáo chi tiết hàng hóa đầu tư vào dự án.
 • Báo cáo tổng hợp nhật - xuất - tồn theo dự án.
 • Báo cáo tồn kho trung gian.
 • Báo cáo tổng hợp nhập - xuất - điều chuyển.