Quản lý Cung ứng - IBOM.SCM

Quản lý Cung ứng - IBOM.SCM

Biểu đồ báo cáo công nợ và theo dõi giá trị hợp đồng mua bán

 • Biểu đồ báo cáo công nợ phải thu.
 • Biểu đồ báo cáo công nợ phải trả.
 • Biểu đồ giá trị hợp đồng mua, bán trong năm.

Quản lý hợp đồng

 • Quản lý và kiểm soát các loại hợp đồng: hợp đồng mua vật tư, hợp đồng mua thiết bị, hợp đồng mua dịch vụ.
 • Quản lý và kiểm soát danh sách đơn hàng.
 • Quản lý và kiểm soát danh sách đề nghị thanh toán.
 • Quản lý và kiểm soát danh sách thanh toán.

Quản lý báo giá nhà cung cấp

 • Lập yêu cầu báo giá gửi cho các nhà cung cấp. Yêu cầu báo giá có thể được tự động gửi qua email đến nhà cung cấp;
 • Ngoài các nhập báo giá trự tiếp, IBOM hỗ trợ tiếp nhận báo giá online (các nhà cung cấp có thể gửi báo giá online trên hệ thống của IBOM).
 • Tra cứu giá vật tư/hàng hóa

Quản lý nhà cung cấp

 • Quản lý thông tin nhà cung cấp.
 • Theo dõi các hợp đồng đã giao dịch.
 • Tổng hợp công nợ.
 • Đối trừ công nợ (đối với nhà cung cấp đồng thời là khách hàng).

Báo cáo và truy vấn thông tin

 • Báo cáo công nợ phải trả theo công trình.
 • Báo cáo công nợ phải trả theo nhà cung cấp.
 • Báo cáo công nợ phải trả theo tuổi nợ.