06-03-2015 / Tin chuyên ngành xây lắp

Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo giá nhân công thị trường

Xây dựng) - Bộ Xây dựng trả lời Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo giá nhân công thị trường.

Xây dựng) - Bộ Xây dựng trả lời Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo giá nhân công thị trường.


Trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Tại Điều 15 và Điều 16 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình quy định: Giá nhân công xây dựng được xác định trên cơ sở tính đúng, tính đủ tiền lương nhân công và phù hợp với mặt bằng thị trường lao động phổ biến của từng khu vực, tỉnh theo từng ngành nghề cần sử sử dụng.

Chủ đầu tư căn cứ phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình, yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công cụ thể của công trình tổ chức lập đơn giá xây dựng công trình, giá xây dựng tổng hợp làm cơ sở cho việc xác định tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng công trình để quản lý chi phí.

Căn cứ quy định trên, trường hợp nêu tại văn bản số 6527/TKV-ĐT, nếu TKV đã triển khai thực hiện việc điều tra, khảo sát giá nhân công xây dựng mỏ than hầm lò thực tế trên thị trường tỉnh Quảng Ninh theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại văn bản số 907/BXD-KTXD ngày 08/5/2014 thì việc điều chỉnh đơn giá nhân công trong dự toán xây dựng các công trình xây dựng mỏ than hầm lò tại tỉnh Quảng Ninh sẽ do TKV xem xét quyết định trên cơ sở giá nhân công đã điều tra, khảo sát thực tế trên thị trường nơi có công trình xây dựng.

Theo baoxaydung.com.vn