27-06-2013 / Tin chuyên ngành xây lắp

Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu

Hỏi: Ai là người phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu (KHĐT) khi có yêu cầu?

Trả lời: 

Về nguyên tắc, ai duyệt KHĐT thì người đó duyệt chỉnh sửa, bổ sung. Nhưng trong Nghị định 85/2009/NĐ-CP (NĐ 85), ở Điều 70 có quy định chi tiết, khá linh hoạt về việc sửa đổi từng nội dung của KHĐT trong từng trường hợp, cụ thể là:

1. Những sửa đổi, điều chỉnh KHĐT bắt buộc phải trình người có thẩm quyền xem xét, quyết định:

- Tại Khoản 2 quy định: “Trường hợp vượt tổng mức đầu tư phải thực hiện điều chỉnh tổng mức đầu tư theo quy định của pháp luật”. Như vậy khi dự toán duyệt cao hơn và thay thế giá gói thầu đồng thời làm tăng tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư phải trình người có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Tại Khoản 6, Điểm c quy định:“Trường hợp cần điều chỉnh giá gói thầu trong KHĐT đã duyệt thì người có thẩm quyền có trách nhiệm phê duyệt điều chỉnh trong thời gian tối đa là 10 ngày…”

- Tại Khoản 4 quy định: “Trường hợp có một hoặc nhiều phần thuộc gói thầu không có nhà thầu tham gia đấu thầu…, chủ đầu tư báo cáo người có thẩm quyền để điều chỉnh KHĐT…”

- Tại Khoản 1 quy định: Trường hợp có lý do cần điều chỉnh giá gói thầu hoặc nội dung gói thầu, Chủ đầu tư phải tiến hành thủ tục điều chỉnh KHĐT theo các quy định của pháp luật trước thời điểm mở thầu, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 6 Điều 70.

2. Những nội dung điều chỉnh không cần trình người có thẩm quyền:

- Tại Khoản 2 quy định:

* Trường hợp dự toán cao hơn giá gói thầu dẫn đến hình thức lựa chọn nhà thầu được phê duyệt trong KHĐT không còn phù hợp thì chủ đầu tư xem xét, quyết định chuyển đổi hình thức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu.

* Trường hợp dự toán của gói thầu (không bao gồm dự phòng) được duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu đã duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xem xét kết quả lựa chọn nhà thầu mà không phải thực hiện điều chỉnh giá gói thầu trong KHĐT đã duyệt (tất nhiên phải đảm bảo tổng mức đầu tư của dự án không bị vượt).

- Tại Khoản 9 quy định: Trường hợp vượt giá gói thầu, dự toán được duyệt mà không làm tăng tổng mức đầu tư, chủ đầu tư xem xét, quyết định mà không phải làm thủ tục điều chỉnh giá gói thầu trong KHĐT đã duyệt.

Như vậy, việc sửa đổi, điều chỉnh KHĐT (tức là thay đổi bất kỳ nội dung nào trong KHĐT đã duyệt) được quy định xử lý theo từng trường hợp như nêu trên. Còn khi xuất hiện tình huống khác ngoài các tình huống đã nêu thì chủ đầu tư xem xét, quyết định (Điều 70 NĐ 85).

Tóm lại, đối với một số nội dung chủ đầu tư xem xét, quyết định trong phạm vi trách nhiệm của mình, còn nếu thấy vượt ra ngoài thẩm quyền của mình thì chủ đầu tư trình người có thẩm quyền xem xét, quyết định.

TS. Nguyễn Việt Hùng

(Theo Báo Đấu Thầu)