11-07-2013 / Tin chuyên ngành xây lắp

Nhà thầu thực hiện ít hơn khối lượng công việc trong hồ sơ mời thầu

Nhà thầu N được chủ đầu tư phê duyệt trúng thầu gói thầu xây lắp với giá trúng thầu là 8 tỷ đồng theo hình thức hợp đồng trọn gói. Nhà thầu đã thực hiện theo đúng nội dung hợp đồng đã ký với chủ đầu tư. Tuy nhiên, khi nghiệm thu phát hiện khối lượng do nhà thầu N thực hiện ít hơn so với khối lượng trong HSMT tương đương với giá trị 300 triệu đồng nên đề nghị cơ quan quản lý vốn không thanh toán giá trị công việc thực hiện nói trên cho nhà thầu.

Hỏi:

Nhà thầu N được chủ đầu tư phê duyệt trúng thầu gói thầu xây lắp với giá trúng thầu là 8 tỷ đồng theo hình thức hợp đồng trọn gói. Nhà thầu đã thực hiện theo đúng nội dung hợp đồng đã ký với chủ đầu tư. Tuy nhiên, khi nghiệm thu phát hiện khối lượng do nhà thầu N thực hiện ít hơn so với khối lượng trong HSMT tương đương với giá trị 300 triệu đồng nên đề nghị cơ quan quản lý vốn không thanh toán giá trị công việc thực hiện nói trên cho nhà thầu.

Đề nghị của cơ quan nghiệm thu trên có đúng quy định không?

IMG

Ảnh: Nhã Chi

Trả lời:

Tình huống của Bạn liên quan tới việc thanh toán theo Hợp đồng trọn gói đối với gói xây lắp.

Việc lựa chọn nhà thầu là một quá trình kéo dài và kết thúc là một hợp đồng ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu được lựa chọn. Trong thực tế có nhiều loại hợp đồng nhưng hợp đồng đối với gói thầu xây lắp (xây dựng) theo NĐ48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng là hợp đồng dân sự. Đó là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa chủ đầu tư và nhà thầu về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên để thực hiện một, một số hay toàn bộ công việc trong hoạt động xây dựng.

Định nghĩa này là tương đồng với định nghĩa về hợp đồng dân sự nêu tại Điều 388 Bộ Luật Dân sự năm 2005. Do hợp đồng xây lắp (xây dựng) là hợp đồng dân sự nên quyền, nghĩa vụ của các bên ký hợp đồng phải thực hiện theo quy định trong Bộ Luật Dân sự. Nghĩa là các bên ký hợp đồng xây lắp phải hiểu quyền, nghĩa vụ của mình nêu trong hợp đồng để thực hiện theo nếu không muốn bị tòa án yêu cầu phải thực hiện.

Trước khi trở lại tình huống của bạn thì phải thống nhất về điều kiện để ký hợp đồng theo hình thức trọn gói.

Tại Điều 49 Luật Đấu thầu, hình thức hợp đồng trọn gói được áp dụng cho những phần công việc được xác định rõ về số lượng, khối lượng. Ví dụ như yêu cầu vận chuyển 10 tấn thép từ địa điểm A tới địa điểm B dài 100km, cung cấp 5 xe ô tô 4 chỗ theo mô tả kỹ thuật đã có... Tại Điều 48 của NĐ85/2009/NĐ-CP quy định một số nội dung liên quan tới việc thực hiện hợp đồng trọn gói như sau:

1. Giá hợp đồng không được điều chỉnh trong quá trình thực hiện hợp đồng trừ trường hợp bất khả kháng theo thỏa thuận trong hợp đồng. Tổng số tiền mà chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu khi nhà thầu hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá trong hợp đồng.

2. Việc thanh toán phải căn cứ vào giá hợp đồng và các điều khoản thanh toán, nêu trong hợp đồng, không căn cứ vào định mức, đơn giá của Nhà nước, không căn cứ đơn giá trong hóa đơn tài chính đối với các yếu tố đầu vào của nhà thầu.

3. Đối với hợp đồng xây lắp trọn gói:

- Trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng các bên liên quan cần rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết kế được duyệt. Bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định việc bổ sung khối lượng công việc để đảm bảo phù hợp với thiết kế.

- Sau khi ký hợp đồng, khối lượng công việc thực tế nhà thầu đã thực hiện để hoàn thành theo thiết kế (nhiều hơn hay ít hơn khối lượng công việc nêu trong hợp đồng) không ảnh hưởng tới số tiền thanh toán cho nhà thầu.

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng công việc. Trường hợp có thất thoát (do tính toán sai số lượng, khối lượng công việc) thì cá nhân, tổ chức thuộc chủ đầu tư làm sai có trách nhiệm đền bù và xử lý theo quy định của pháp luật.

Căn cứ các quy định nêu trên, trở lại với tình huống của bạn thấy như sau:

- Việc nghiệm thu cần thực hiện theo thiết kế. Do vậy nếu nhà thầu hoàn thành công việc theo thiết kế thì nhà thầu được thanh toán với số tiền bằng giá hợp đồng đã ký (căn cứ Điều 48 NĐ85/2009/NĐ-CP).

- Việc so sánh giữa khối lượng nêu trong HSMT và khối lượng công việc đã thực hiện trong hợp đồng xây lắp trọn gói là không có ý nghĩa. Khi đã ký hợp đồng thì khối lượng trong hợp đồng sẽ thay cho khối lượng trong HSMT. Nói khác đi khi đã ký hợp đồng thì khối lượng mời thầu trong HSMT là không còn vai trò.

- Trường hợp cơ quan quản lý nói chung và quản lý vốn nói riêng phát hiện khối lượng thực hiện bởi nhà thầu ít hơn khối lượng nêu trong hợp đồng (mà vẫn đảm bảo đạt được theo thiết kế), tương đương giá trị 300 triệu đồng chẳng hạn thì đây là hành vi làm thất thoát tiền Nhà nước của chủ đầu tư (căn cứ Điều 48 NĐ85/2009/NĐ-CP) và sẽ bị xử lý theo quy định. Ngoài chủ đầu tư trường hợp có vai trò của tư vấn trong việc tính toán sai số lượng, khối lượng dẫn đến làm thất thoát tiền Nhà nước thì tư vấn cũng có trách nhiệm liên đới (theo Khoản 2 Điều 48 NĐ85/2009/NĐ-CP). 

Tóm lại, để xử lý một vấn đề đòi hỏi phải hiểu biết tổng thể, nhiều vấn đề, nhiều nội dung liên quan.

TS. Nguyễn Việt Hùng

(Theo Báo Đấu Thầu)